Table

默认

Name Age Address
Xiao Ming 18 Bei Jing
Xiao Hong 16 Hai Nan
Xiao Fang 20 He Bei

带边框

Name Age Address
Xiao Ming 18 Bei Jing
Xiao Hong 16 Hai Nan
Xiao Fang 20 He Bei

自定义列标题和内容

Name Age Address Action
Xiao Ming 18 Bei Jing
Xiao Hong 16 Hai Nan
Xiao Fang 20 He Bei
最后更新于: 8/14/2018, 9:18:55 AM